Heeft u vragen? Wij helpen u graag!

Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit)

Het Arbeidsomstandighedenbesluit geeft voor asbest met name concrete bepalingen in:

  • Hoofdstuk 2, afdeling 5 (bouwproces)
  • Hoofdstuk 4, afdeling 5 (aanvullende voorschriften asbest)
  • Hoofdstuk 8, afdeling 1 (persoonlijke beschermingsmiddelen)

Het Arbeidsomstandighedenbesluit schrijft onder andere voor dat een bedrijf dat asbest wil verwijderen of wil opruimen, eerst een asbestinventarisatierapport moet laten opstellen door een gecertificeerd inventarisatiebedrijf. Zo’n rapport beschrijft de risicoklasse waarin de werkzaamheden met asbest worden ingedeeld (1, 2 of 2A).

Er zijn enkele specifieke uitzonderingen. Deze staan in het besluit.

Werkzaamheden met een laag risico (klasse 1) zijn bijvoorbeeld het demonteren van asbest, dat nog in een goede staat verkeert, zonder dit te breken. In deze gevallen hoeft de asbestverwijdering niet te worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf, maar mag ook een asbestdeskundige aannemer de werkzaamheden uitvoeren. Het Arbeidsomstandighedenbesluit en vooral de bijbehorende regeling wordt op regelmatige basis gewijzigd. De meest recente informatie is te vinden op het Arboportaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).