Heeft u vragen? Wij helpen u graag!

Calamiteiten

Voor onafhankelijk en deskundige hulp bij calamiteiten

Als een asbesthoudende toepassingen onverhoopt beschadigd, dan is de kans groot dat losse asbestvezels vrijkomen. Denk aan situaties van brand, explosies, storm- en waterschade of het ondeskundig bewerken of beschadigen van een asbesthoudende toepassing. Belangrijk is de situatie snel en deskundig beheersbaar te maken. Daarna kan het asbest gecontroleerd worden opgeruimd en is de situatie weer veilig.

Admanstars is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar als onafhankelijk asbestdeskundige voor de algehele coördinatie van calamiteiten.

Risico’s

Bij een (natuur)ramp of onverwachte gebeurtenis met grote gevolgen spreekt men van een calamiteit. Ook een brand, explosie of instorting is een calamiteit. Als het gaat om asbest zijn er bij een calamiteit verschillende scenario’s denkbaar met bijbehorende gevolgen (risico’s):

 • Asbesthoudende bronnen (denk aan golfplaten en sandwichpanelen) kunnen tijdens een brand kapot springen. Daarna kunnen ze zich verspreiden door hitte, wind, blussen en bewegingen van personen en materieel.
 • Als niet-hechtbegonden materiaal, met daarin asbest, bij extreme schade verpulvert, dan kan een grote hoeveelheid schadelijke vezels in de lucht terecht komen.
 • Het verspreidingsgebied van vezels in de lucht verschilt. Bij hechtgebonden toepassingen is dat meestal te verwaarlozen. Bij niet-hechtgebonden toepassingen, in combinatie met een explosie en/of instorting, kunnen wel aanzienlijke concentraties schadelijk vezels vrij komen.

Prioriteiten stellen

Bij een calamiteit moeten als eerste het verspreidingsgebied en de blootstellingsrisico’s in kaart worden gebracht. Het is belangrijk daarbij rekening te houden met logistieke routes, de mate van luchtverplaatsing, het type asbest en andere omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn. Daarna is het ook belangrijk exact te weten welke mogelijke scenario’s zich kunnen voordoen.

Voorkom escalatie

Niemand zit te wachten op een situatie die uit de hand loopt. We hebben niet alles in de hand, maar deels kan escalatie worden voorkomen. Met dit stappenplan bijvoorbeeld:

 1. Wees voorbereid op een crisis. Zorg voor een noodplan, protocol, uitgedachte scenario’s, crisisorganisatie en een communicatieplan.
 2. Manage de crisis. Hanteer daarbij het 3xR-model:
  • Realisme: wat is er aan de hand?
  • Risico: hoe groot is het risico?
  • Regie: wat gaan we doen en wie doet wat?
 3. Communiceer gestructureerd met betrokkenen en de pers en gebruik social media op passende en juiste manier.
 4. Laat u goed en deskundig informeren en handel professioneel. Zorg voor duidelijke informatie over hoeveel asbest er is vrijgekomen, wat voor soort en waar precies (verspreidingsgebied). Zorg ook voor een goede afzetting van het gebied, beschermende maatregelen (mens & milieu) en duidelijke afstemming tussen onderlinge partijen.

Communicatie

Snelle, correcte en eenduidige informatie is van groot belang bij het beheersen van een calamiteit. Vertel continu wat er is gebeurd en welke stappen worden ondernomen (duiding en procesinformatie). De volgorde waarin betrokkenen worden geïnformeerd is daarbij cruciaal. Informeer als eerste de direct betrokkenen: het crisisteam, de eigen medewerkers of andere direct betrokken (bewoners, gebruikers, getroffenen). Voorkom dat de pers meer weet dan de direct betrokkenen.

Nazorg

Nazorg wordt nog wel eens vergeten bij een calamiteit. Terwijl dat juist zo belangrijk is, voor zowel de betrokkenen als de eigen organisatie. Onderzoek goed wat de opgelopen schade is (schadeonderzoek), of er concrete zorgen zijn bij direct betrokkenen en of er sprake is van een emotionele nasleep. Het is goed om alle opgedane ervaringen te verwerken in het crisisdraaiboek. Bijvoorbeeld met een algehele evaluatie met (een vertegenwoordiging van) betrokken partijen. Geleerde lessen worden op die manier vastgelegd voor de toekomst.

Admanstars kan het hele proces van een asbestcalamiteit onafhankelijk en deskundig voor  u verzorgen.

Gerelateerde artikelen in onze kennisbank: