Elk Europees land heeft haar eigen asbest wet- en regelgeving. Er is Europees gezien het streven dit gelijk te trekken en de eerste stap hierin is een nieuwe richtlijn. Deze richt zich op de bescherming van werknemers tegen kankerverwekkende stoffen op het werk. Nu bepaalt elk land nog zelf de grenswaarden, maar het Europees Parlement wil de blootstellinglimiet aan asbest verlagen naar 0,001 vezels/cm3 en een verplichte screening en verwijdering van asbest introduceren, voordat renovatiewerkzaamheden kunnen beginnen. Tot 2005 diende elk land slechts een beperkt asbestbeleid te hebben. Wat is de status van de Europese asbestontwikkelingen en welke rol speelt Nederland hierin?

Asbest met maatschappelijk risico

Europa richt zich steeds meer op de sanering van maatschappelijk en risicovol asbest. Op 17 februari 2022 heeft de Europese Unie de richtlijn aangenomen waarin wordt beschreven dat elke Europese Lidstaat meer moet doen ten behoeve van bescherming van werknemers tegen kankerverwekkende stoffen op het werk. Om zo een betere bescherming te bieden tegen kankerverwekkende chemicaliën op het werk. Dit omdat kanker wordt gelinkt aan meer dan de helft van de werk gerelateerde sterfgevallen in de EU. De leden van het EP willen de blootstellingslimiet verlagen van 0,1 vezels/cm3 tot 0,001 vezels/cm3 en een verplichte screening en verwijdering van asbest introduceren vóórdat renovatiewerken kunnen beginnen. Ook willen zij verzekeren dat alle beroepsziekten erkent worden, zodat slachtoffers een degelijke vergoeding kunnen krijgen.

Vanuit Nederland blijven de ontwikkelingen op bepaalde vlakken achter. Zo is het asbestdaken verbod er nooit gekomen en weer terug gelegd bij de provincies en de burgers zelf. Nederland wil wel, maar wil geen geld vrijmaken of echt drang creëren.

Het EP heeft een resolutie aangenomen die nog verder gaat dan enkel de bescherming van werknemers. Zij roepen de lidstaten op om:

  • Niet alleen voorafgaand aan renovatie of sloop een asbestinventarisatie verplicht te stellen, maar ook bij verkoop of verhuur van een bouwwerk.
  • Dat asbesthoudende materialen daarbij in alle gevallen verwijderd moeten worden, tenzij het niet anders kan. In dit geval moet hiervoor een beheersplan met beheersmaatregelen worden opgesteld en toegepast.
  • Een algemeen masterplan op te zetten om te komen tot een algehele sanering van alle asbest uit de maatschappij inclusief tijdslijn, interim targets, financiering en ondersteuning voor huiseigenaren en verhuurders van sociale huurwoningen.
  • Te voorkomen dat asbest in het recycleproces terecht komt en je veilig te ontdoen van asbesthoudend afval, dit in lijn met de oproep van het EP circulaire processen verder door te voeren.
  • Te komen tot bredere eisen ten aanzien van opleidingen voor mensen die op welke manier dan ook, in aanraking kunnen komen of blootgesteld zouden kunnen worden, aan asbest.

Dit laatste is in Nederland in feite al geregeld in de arbeidsomstandighedenwet, die reeds voorschrijft dat personeel in dergelijke gevallen adequaat te zijn getraind of opgeleid. Dit hangt ook weer aan de Risico-Inventarisatie en –evaluatie (RI&E) verplichting. Feitelijk geldt deze al heel lang, maar is momenteel erg onder de aandacht in Nederland.

Rol Admanstars

Admanstars heeft een faciliterende rol, zodat het werk uitgevoerd kan worden. Particulieren en bedrijven moeten zo veel mogelijk worden ontzorgt. Jasper heeft een actieve rol binnen Ascert; de beheerstichting voor het Certificatiestelsel Asbest (https://www.ascert.nl/). Deze stichting stelt de regels vast die zijn vastgelegd in de asbestgerelateerde certificatieschema’s en legt deze voor aan de minister ten behoeve van wettelijke verankering. Vanuit deze rol probeert Jasper tot praktische oplossingen te komen voor de Nederlandse markt en de wet- en regelgeving omtrent asbest.

Duty to manage in Groot-Brittannië

Hoewel GB op asbestgebied achterloopt op Nederland, is ‘Duty to manage’ hier goed opgezet. Dit betekent dat je als pandeigenaar verplicht bent het onderhoud en de risico’s van het gebouw te beheren. Deze plicht om asbest te beheren is gericht tot degenen die niet-huishoudelijke gebouwen beheren: de personen die verantwoordelijk zijn voor de bescherming van anderen die in dergelijke gebouwen werken of gebruiken, tegen de gezondheidsrisico’s die blootstelling aan asbest veroorzaakt. (bron: https://www.hse.gov.uk/asbestos/duty.htm). Je bent verplicht deze mensen te informeren en te scholen.
In Nederland is dit ook verplicht maar de controle is er niet of nauwelijks. De controle vindt pas plaats wanneer er een renovatie of verbouwing plaats vindt. Jasper pleit ervoor dat de prikkel er al komt te liggen op het moment dat je eigenaar wordt van het pand. Je zou het een soort woning APK kunnen noemen, zoals deze vanaf 2023 al in België van kracht zal gaan. Hij vindt het belangrijk zich hiervoor in te zetten en te zorgen dat dit ook echt gebeurt. Slechts een inventarisatie is niet genoeg, maar het managen is ook belangrijk.

Meer vragen over de wet- en regelgeving in Nederland of internationaal?
Neem contact met ons op en we helpen je graag verder. Of kijk op https://www.admanstars.nl/wet-en-regelgeving/